Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Hírek

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS !

A Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi pályázati fordulóját hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására, melyhez Szakmár Község Önkormányzata is csatlakozott.

A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál – Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal 6336 Szakmár, Bajcsy Zs. u. 24. – kell benyújtani személyesen, vagy postai úton.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2023. november 3.

Figyelem!

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

A pályázat kötelező mellékletei:

  • A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 2023. szeptember 1. napján hatályba lépett módosítása alapján – 43/A. § (1) bekezdés „A hallgatói jogviszony – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel – érvényes diákigazolvánnyal igazolható”- a 2023/2024. tanév első félévéről a felsőoktatási intézmény által kibocsátott eredeti hallgatói jogviszony-igazolás vagy annak hiteles másolatának benyújtása helyett a pályázó a pályázat benyújtásakor a megadott adatok rendelkezésre bocsátásával nyilatkozik a felsőoktatási intézménnyel kialakított hallgatói jogviszonya fennállásáról és annak tartalmáról.
  • Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Szakmár Község Önkormányzata

Ebösszeírás

Szakmár Község Önkormányzata a település közigazgatási területén 2023. július 6. napjától július 31. napjáig terjedő időszakban ebösszeírást végez.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján Szakmár Községi Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Szakmár közigazgatási területén 2023. július 6-tól július 31-ig terjedő időszakban ebösszeírást végez.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.

Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy adatlapot kell kitölteni és azt (azokat) köteles az önkormányzathoz visszajuttatni.

Az adatlapok beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége, azok 2023. július 6-tól kezdődően folyamatosan beszerezhetőek Szakmár Község Önkormányzatnál (6336 Szakmár, Bajcsy-Zs. u. 24.) vagy letölthetőek az önkormányzat honlapjáról a www.szakmar.hu oldalról a dokumentumok – letölthető dokumentumok menüsorból.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet benyújtani:

  • személyesen vagy postai úton eljuttatva Szakmár Község Önkormányzata (6336 Szakmár, Bajcsy-Zs. u. 24.)
  • elektronikusan elküldve a szakmar@dunaktv.hu e-mail címre.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2023. július 31.

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben 2023. július 31. napját követően az ebösszeíró adatlapon szereplő adatokban változás állna be, vagy ha ezen időpont után kerül az eb a felügyelete alá, azt be kell jelenteni az önkormányzat részére, a változást követő 15 napon belül.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után.

Az állatvédelmi bírság alapösszege 75.000,- Ft.

Szakmár, 2023. 07. 05.                                                                    

Szakmár Község Önkormányzata

Melléklet
Megnyert palyazatok
Megszakítás